قابل توجه همکاران گرامی

نظر به اینکه سازمان امور مالیاتی اخیرا برای تعدادی از همکاران مطالبه مالیات ارزش افزوده علیرغم معافیت مسافربری شهری طبق بند ۱۲ماده۱۲. نموده لذا بدینوسیله به کلیه اعضا اعلام مینماید در صورتی که ممیزین اصرار به دریافت نمودند از فرمهای رفع تعرض دو شرکت همکار و رای دیوان عدالت اداری که در کانال درج گردیده سود ببرید.