نام مدیر عامل : آقانور میرمهدى

درجه واحد صنفى : يك

آدرس : خیایان شوش - چهارراه خانی آباد - خیابان تختی - بن بست عقاقیری

كدپستي : 

تلفن : 55630219  - 55632892

فکس : 55636381

همراه : 09121159784

پست الكترونيكي :

وب سایت :