نام مدیر عامل : امیر عطارباشی

 

اطلاعات غیرقابل نمایش است.